Algemene voorwaarden

Toestemming van dierenarts    Om uw dier fysiotherapeutisch te mogen onderzoeken en behandelen heeft u toestemming nodig van uw dierenarts. Tenzij het een preventief consult is.   Neem dus tijdig contact op met uw dierenarts om de verwijzing en eventueel het patiënten verslag te regelen. Indien het paard/ hond al door de dierenarts gezien is, vraag ik u om het verslag van de behandeling vooraf te mailen of tijdens het eerste consult bij u te hebben. Ook eventuele behandel formulieren van andere therapeuten of specialisten.

Toestemming voor contact dierenarts    Soms is het nodig om contact te leggen met uw dierenarts over de verdere voortzetting van de behandeling van uw dier. Om snel te kunnen schakelen heb ik uw toestemming nodig om contact te leggen met uw dierenarts. Door het sluiten van een behandelovereenkomst geeft u mij toestemming om te allen tijde contact op te nemen met uw dierenarts en andere therapeuten en/of  specialisten. Uiteraard zal ik dit contact enkel leggen indien ik dit noodzakelijk acht en zal ik dit zoveel als mogelijk vooraf met u overleggen. De besproken informatie over het dier zal in vertrouwen en met respect behandeld worden en niet met derden worden gedeeld. tenzij u daarvoor toestemming geeft. Ik zal aan u doorgeven dat ik met de dierenarts/specialist overleg zal hebben en/of heb gehad.

Informatie Voor de behandeling dient u alle gegevens en informatie over het paard te verstrekken en geen, voor het onderzoek en voor de behandeling van belang zijnde gegevens, achter te houden. Indien achteraf blijkt dat niet alle benodigde informatie is verstrekt dan kan ik de behandeling staken en ben ik niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het achterhouden van deze informatie.

Behandelplek    Om uw paard zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken zijn een aantal aspecten van belang:

Het dier is nog niet getraind die dag en is schoon en droog. Verder is het van belang dat het dier gewend is om aangeraakt te worden en voetjes kan geven. Verder er zijn bepaalde faciliteiten noodzakelijk om het paard in beweging te kunnen tonen, zoals een verhard terrein (erf/parkeerplaats) en een zachte ondergrond (longeer-/rijbak met niet te zware bodem).

De meest geschikte plaats om je  paard te behandelen is een schone plek met een vlakke ondergrond. Het is prettig als dit een overdekte ruimte is. Eventuele overige benodigdheden zijn een hoofdstel, longeerlijn, longeerzweep, beenbeschermers en uw zadel. Zorg ten alle tijden dat je je cap bij je hebt, het kan zijn dat ik je vraag  om te rijden.

 Een schoon paard dat klaar staat    In de planning houd ik rekening met een consultduur van ongeveer 90 minuten bij een eerste behandeling en bij een tweede behandeling max 60 min. Om deze tijd zo effectief mogelijk te benutten, is het handig  om je paard vooraf van het land te halen, te poetsen en de benodigdheden bij de hand te hebben.  Soms duurt het tweede consult wat langer dan 60 minuten indien ik ook naar het rijden wil kijken.

 Betaling    Particuliere klanten dienen het consult direct per pin te betalen. Mocht je zelf niet bij de behandeling aanwezig kunnen zijn, dan dient degene die het paard vast houdt de betaling per pin te voldoen.  Van de betaling kan, indien gewenst, direct een pin bon gemaild worden. Geef dit van te voren even aan s.v.p.

Laseren & betalen    Het afnemen van een 10 x laserbehandelingen traject dient direct bij het eerste consult per pin betaald te worden.  Mochten de 10 behandelingen niet afgemaakt worden, dan is het mogelijk om het openstaande bedrag te verrekenen met een gewone behandeling fysiotherapie/ chiropractie of een andere dienst. Indien dit niet gewenst is zal er een verrekening plaats vinden.  De afgenomen behandelingen zullen dan 35 euro kosten (excl. reiskosten).  

Voorbeeld:  Er is 320 euro betaald voor 10 behandelingen (van max 15 min).  Dat is 32 euro per laserbehandeling.  Er zijn 6 verbruikt en de laatste 4 worden niet meer gebruikt.  Deze eerste 6 zullen dan 6 x 35 euro kosten en niet 6 x 32 euro.  Het resterende bedrag zal verrekend of teruggestort worden.

Verzekering voor je dier?    Klanten die hun rekening kunnen verhalen op de verzekering kunnen een factuur via de mail krijgen. Geef hiervoor duidelijk aan wat er op de factuur moet staan en houd er rekening mee dat de meeste verzekeraars een geschreven verwijzing van de dierenarts eisen.

Afzeggen    Indien de geplande afspraak niet door kan gaan verzoek ik je dit binnen 24 uur van te voren aan mij door te geven. Via een telefoontje of een what’s app of mail. Indien je niet binnen 24 uur van te voren afzegt worden er 60% van de kosten in rekening gebracht.  Indien u de afspraak vergeet en ik al klaar sta voor de behandeling van uw paard zullen alle kosten (consult en reiskosten) in rekening gebracht worden.

Algemene Voorwaarden, Privacy verklaring en overige mededelingen (die net zo belangrijk zijn, dus lees ze wel even door)

De definities die altijd in algemene voorwaarden horen:

Dierenfysiotherapeutis een fysiotherapeut die zich, na de opleiding tot humaan fysiotherapeut, verder geschoold heeft (middels de opleiding tot dierenfysiotherapeut) in het fysiotherapeutisch mogen behandelen van dieren. En krachtens de wet Besluit en Regeling diergeneeskundigen en het Besluit opleidingseisen en deskundigheid dierenfysiotherapeut, vermeld staat in het Register Diergeneeskunde als paraveterinair. In deze algemene voorwaarden ook aangeduid als Emma Blijdenstein.

Klant: de eigenaar van de te behandelen dier en/of de aanbieder van het dier in wiens opdracht de praktijk  dierfysiotherapeutische behandelingen verricht en/of adviezen geeft.

Patiënt(en): het door de klant ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren die middels dierfysiotherapie/ chirporactie/ laser/ tapen etc behandeld wordt.

Behandel)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Emma Blijdenstein (vanaf hier Emma) en de klant tot het verrichten van dierfysiotherapeutische behandelingen, en/of het geven van adviezen.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de praktijk is gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tot stand komen tussen Emma en de klant/debiteur, voor zover daarvan niet van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant binden de Emma niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien Emma schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (behandel)overeenkomst

3.1   Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij bij de aanbieding anders is aangegeven.

3.2  De tussen Emma en de klant te sluiten (behandel)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door Emma schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Emma met de uitvoering van de overeenkomst  (onderzoek/ behandeling) is begonnen.

3.3  Emma heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die Emma heeft moeten maken om de aanbieding aan de klant te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4  Emma heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden patiënt, om haar moverende redenen te weigeren, dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst 

De tussen Emma en de klant gesloten (behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van Emma tot het leveren van een dierfysiotherapeutische behandeling en/of advies. Emma voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (behandel)overeenkomst

5.1   De tussen Emma en klant gesloten (behandel)overeenkomst kan in de volgende gevallen tussentijds worden beëindigd:

  • Op het uitdrukkelijk verzoek van de klant, waarbij de klant zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of Emma in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de klant en zo nodig de klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;

  • Indien de te behandelen Patiënt overlijdt;

  • Indien Emma van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

  • Indien het vertrouwen tussen Emma en de klant op ernstige wijze is verstoord.

5.2     Indien de (behandel)overeenkomst op eenzijdig verzoek van Emma tussentijds wordt beëindigd, dan zal Emma, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en zijn motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3  Indien de (behandel)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden.

Artikel 6: Tarieven en betaling

6.1  Alle prijzen zijn inclusief BTW. De BTW wordt apart op de factuur vermeld. De prijzen worden op de website vermeld. 

6.2 Betaling dient direct na de behandeling per pin te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien de eigenaar zelf niet bij de behandeling aanwezig kan zijn, dan dient degene die het paard vast houdt de betaling per pin te voldoen. van de pin betaling kan, indien gewenst,  een bon gemaild worden.

6.3  Particuliere klanten dienen het consult direct per pin te betalen, tenzij anders overeengekomen.   Indien er een factuur gemaakt wordt dienen betalingen  in ieder geval binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Het factuurbedrag dient uiterlijk op de 14e dag na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Emma.

Zie het hoofdstuk  laseren en betalen voor meer informatie!

6.4  De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Emma in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

6.5 Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de Klant/Debiteur in verzuim. In dat geval is Emma gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de klant/debiteur een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de Klant/Debiteur een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrag, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

6.6  Emma heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar  werkzaamheden van de klant een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Emma is ontvangen.

Artikel 7: Annulering

Afspraken dienen 24 uur van tevoren schriftelijk geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van te voren geannuleerd is, wordt 60% van de consultkosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak vergeet en Emma onverrichte zake naar de locatie van uw paard gekomen is, zullen alle kosten (consult- en reiskosten) in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klachten

8.1  Emma zal er alles aan doen om de Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de behandeling.

8.2 Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten binnen bekwame tijd (maximaal 30 dagen) nadat de Klant het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Emma.

8.3 De Klant dient Emma in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en naar eigen inzicht af te handelen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien Emma op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Emma in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Nederlands vereniging voor Fysiotherapie voor Dieren (NVFD) ter inzage, waarvan een afschrift op verzoek van de klant zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

9.2  Emma sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door klant zelf en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

Artikel 10: Eigendom, Administratie, privcay en AVG

Per 25 mei 2018 treedt de AVG wet in, om aan deze voorwaarden te voldoen heeft Emma de volgende maatregelen genomen:

- Emma Blijdenstein is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zij is de Functionaris gegevensverwerking van de praktijk.

- Alleen voor de behandeling belangrijke gegevens zullen gevraagd, genoteerd en bewaard worden.  Dit zijn uw N.A.W. gegevens, telefoonnummer en email adres, naam dierenarts en de gegevens van uw dier. Indien de klant jonger is dan 16 jaar dan is er toestemming van ouder of voogd nodig.

- Emma zal administratie en verslagen  en andere bescheiden met betrekking tot klant en dier gedurende 3 tot 5 jaren bewaren (zie onder) . De klant kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.  

-  Deze gegevens zijn nodig voor het voeren van een degelijke dier-fysiotherapeutische administratie , het opmaken van de factuur, het onderhouden van contact of om belasting technische redenen.

-  De gegevens blijven bij Emma en de klant. Er wordt geen marktonderzoek of andere data verwerking o.i.d gedaan.  Ze stuurt indien nodig een factuur, ze houdt een goed onderzoek,- en behandeloverzicht bij en indien nodig stuurt ze een verslag naar de dierenarts/ collega. Dit is altijd in overleg met en na goedkeuring van de klant. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van de zorg passend bij uw hulpvraag.

- Indien Emma vervangen wordt door een collega dierenfysiotherapeut welke lid is van de NVFD dan is diegene (d.m.v. lidmaatschap van de NVFD) al verplicht tot het geheimhouden van de gegevens. Indien er een andere vervanger is dan zal Emma die collega laten tekenen voor geheimhouding van de gegevens.

-  De gegevens worden op papier of in Animana verzameld en op veilige manier opgeslagen (afgesloten administratieruimte) of verwerkt. Emma is de enige (naast Animana) die bij deze gegevens kan.  (Animana is een softwarebedrijf dat ook onder de AVG valt en alle gegevens zodanig beveiligd).

-  “Right to be forgotten”   Mocht de klant gebruik willen maken van het recht “ right to be forgotten” dan kan Emma daar grotendeels aan voldoen, Emma is verplicht tot het bijhouden van een gedegen administratie. Indien de klant gebruik wil maken van dit recht dan blijven de gegevens geanonimiseerd of onder pseudoniem in de administratie staan (bv Naam paard, Chip nr / levensnummer, etcetera).

-  Voor de financiële administratie is Emma verplicht om de gegevens 5 jaar te bewaren.  Indien Emma langer dan 3 jaar niet bij je paard is geweest voor een behandeling dan zal zij het dossier vernietigen en je gegevens verwijderen.  (financiële administratie dus na 5 jaar indien van toepassing)

Artikel 11: Bijzondere bepalingen

11.1   Foto's en films  Tijdens het consult en eventuele behandelingen kan het voorkomen dat er foto's en/of films van uw huisdier gemaakt worden. Het materiaal zal bewaard worden volgens AVG wetgeving. Emma behoud het recht voor om deze (na overleg) te gebruiken voor publicatie op haar website, lezingen en/of in wetenschappelijke artikelen die ze schrijft. Tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt.
Het gebruik van het materiaal zal op een dusdanige manier gebeuren dat de naam en gezicht van de eigenaar niet in beeld zal komen.   Indien klant van mij foto’s of films maakt, mogen deze niet zonder toestemming van mij gebruikt worden op social media of andere publicaties.

11.2   Wetenschappelijk onderzoek   Emma heeft het recht om gegevens te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Emma zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de klant.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1       Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Emma en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2       In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de praktijk van Emma bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 En nog een notitie aan mijn collega paardenprofessionals; ik heb heel lang gewerkt om deze algemene voorwaarden zo op te stellen, ik weet dat weinig collega's dit gedaan hebben.  Neem ze niet zo maar over, maar overleg even?  In ruil voor het overnemen vraag ik je om een leuke donatie te doen aan het Bosnian Mountain Horse Project van Equine Studies/ Zefanja Vermeulen. Hartelijk dank voor je eerlijkheid!